WiFree​Ljubljana

Pogoji uporabe storitve WiFreeLjubljana

Veljavnost: od 15. 5. 2013

 1. Uvod
  1. Storitev WiFreeLjubljana zagotavlja Telekom Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v sklopu javno-zasebnega partnerstva.
  2. Storitev WiFreeLjubljana omogoča uporabniku terminalske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), katera omogoča priklop na brezžična komunikacijska omrežja Wi-Fi, da pridobi možnost dostopa in uporabe interneta na vseh območjih, ki so pokrita z brezžičnim komunikacijskim omrežjem WiFreeLjubljana. Storitev WiFreeLjubljana vključuje tudi storitev portala WiFreeLjubljana. V nadaljevanju za vse skupaj: storitev WiFreeljubljana.
  3. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev WiFreeLjubljana za dostop do interneta in uporablja storitev portala WiFreeLjubljana.
  4. Omrežje WiFreeLjubljana je brezžično elektronsko komunikacijsko omrežje s tehnologijo Wi-Fi, ki je dostopno na območju Mestne občine Ljubljana.
 2. Splošno
  1. Pogoji uporabe storitve WiFreeLjubljana (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pravice in obveznosti Telekoma Slovenije, kot ponudnika storitve brezžičnega elektronskega komunikacijskega omrežja WiFreeLjubljana, ter pravice in obveznosti uporabnikov storitve WiFreeLjubljana, način in pogoje uporabe storitve WiFreeLjubljana ter funkcionalnost storitve WiFreeLjubljana.
  2. Z uporabo storitve WiFreeLjubljana uporabnik potrjuje, da je prebral objavljene pogoje, da se z njimi strinja in da ga njegove določbe zavezujejo, ob smiselni uporabi vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: SPU). V kolikor se uporabnik ne strinja s pogoji, se mu ne omogoči dostop do storitve WiFreeLjubljana. Telekom Slovenije uporabniku predlaga, da si pogoje natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov.
  3. Ponudnik storitve WiFreeLjubljana je Telekom Slovenije.
  4. Omrežje WiFreeLjubljana zagotavlja in upravlja Telekom Slovenije.
  5. Ime omrežja, na katerega dostopajo uporabniki in na katerega se nanašajo ti pogoji, je (SSID) WiFreeLjubljana.
  6. Portal WiFreeLjubljana zagotavlja in upravlja Telekom Slovenije.
  7. Uporabnik se poveže do storitve WiFreeLjubljana prek vstopne točke (tako imenovani Hotspot), ki je pokrita s signalom WiFreeLjubljana, in lahko v dosegu signala WiFreeLjubljana hitro in preprosto brezžično dostopa do interneta ali elektronske pošte. Pokritost brezžičnega elektronskega komunikacijskega omrežja WiFreeLjubljana in seznam vstopnih točk z lokacijami je prikazana na portalu WiFreeLjubljana. Telekom Slovenije si bo prizadeval, da bodo objavljeni podatki o pokritosti in vstopnih točkah točni in ažurni, vendar za točnost navedenih podatkov ne jamči in v zvezi s tem ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo.
  8. Wi-Fi je zaščitni znak za tehnologijo, ki označuje certificirane naprave za brezžično lokalno računalniško omrežje (WLAN) in so zasnovane po specifikacijah IEEE 802.11, pogosto pa se uporablja tudi kot sinonim za takšno tehnologijo na splošno. Certifikat izdaja istoimensko neprofitno združenje proizvajalcev Wi-Fi Alliance, z namenom doseganja medsebojne kompatibilnosti med napravami.
  9. Do storitve WiFreeLjubljana lahko uporabnik dostopa z vsako terminalsko opremo, ki omogoča prenos podatkov v skladu s standardi IEEE 802.11b/g/n in je verificirana s strani Wi-Fi Alliance (ima logotip Wi-Fi CERTIFIED).
  10. Storitev WiFreeLjubljana ne vključuje zagotavljanje e-poštnih naslovov ter gostovanja spletnih strani.
 3. Obseg storitev WiFreeLjubljana
  1. Storitev WiFreeLjubljana obsega:
    • brez registracije – omejen dostop: časovno neomejen prost dostop do portala WiFreeLjubljana in nekaterih  strani, vsebin in portalov, navedenih na portalu WiFreeLjubljana, 
    • z registracijo – splošen dostop do interneta: prost, časovno omejen dostop do storitev interneta in plačljiv  dostop do storitev interneta, vse v skladu s temi pogoji,
    • uporabo storitev portala WiFreeLjubljana.
   • Splošen dostop do interneta prek omrežja WiFreeLjubljana bo registriranim in prijavljenim uporabnikom do skupne kvote 60 minut v posameznem dnevu brezplačen.
   • Splošen dostop do interneta prek omrežja WiFreeLjubljana nad kvoto 60 minut v posameznem dnevu se bo uporabniku zaračunal v skladu s cenikom, objavljenim na portalu WiFreeLjubljana in spletnih straneh Telekoma Slovenije.
   • Začetek dneva prične teči ob 0.00 uri, konča pa se ob 23.59 uri.
   • Telekom Slovenije si bo prizadeval:
    • da bo storitev WiFreeLjubljana delovala nemoteno 24 ur/dan vse dni v letu, vendar pa za izpad omrežja WiFreeLjubljana oziroma nedelovanje storitve WiFreeLjubljana, ki so posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del na omrežju WiFreeLjubljana, višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja;
    • da bo v primeru izpada omrežja WiFreeLjubljana oziroma nedelovanja storitve WiFreeLjubljana k odpravljanju napak pristopil v najkrajšem možnem času.
   • Telekom Slovenije omogoča storitve WiFreeLjubljana v okviru svojih tehničnih in tehnoloških možnosti in ne daje nikakršnih zagotovil in garancij za nemoteno in neprekinjeno delovanje storitev WiFreeLjubljana. Telekom Slovenije si bo prizadeval zagotavljati delovanje storitev WiFreeLjubljana v skladu s tehničnimi in tehnološkimi možnostmi in kapacitetami:
    • pri uporabi storitve WiFreeLjubljana brez registracije s hitrostjo dostopa do 50 Mbit/s po uporabniku, uporabnik pa ima časovno neomejen prost dostop do portala WiFreeLjubljana in nekaterih  strani, navedenih na portalu WiFreeLjubljana;
    • pri uporabi storitve WiFreeLjubljana na brezplačnem delu s hitrostjo do 512 Kbit/s po uporabniku, kjer uporabnik storitev WiFreeLjubljana lahko uporablja 60 minut na dan, s tem da je potrebna registracija in prijava na portalu;
    • pri uporabi storitve WiFreeLjubljana na plačljivem delu je možna hitrost dostopa do 50 Mbit/s po uporabniku, kjer je prav tako pogoj registracija in prijava na portalu.
   • Telekom Slovenije lahko v sklopu storitve WiFreeLjubljana onemogoča in preprečuje dostop do določenih neprimernih in škodljivih (kategorij) vsebin, kot je to navedeno na spletnih straneh WiFreeLjubljana oziroma v navodilih za uporabo storitve WiFreeLjubljana.
   • Telekom Slovenije lahko zaradi varovanja interesov uporabnika in preprečevanja zlorab uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve WiFreeLjubljana, če zazna možnosti zlorabe.
   • Zaradi zagotavljanja enakovredne in pravične uporabe storitve WiFreeLjubljana za vse uporabnike storitve in v izogib preobremenitvam omrežja lahko Telekom Slovenije pri uporabi storitve WiFreeLjubljana omejuje hitrost prenosa podatkov.
   • Telekom Slovenije lahko uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve WiFreeLjubljana, če ugotovi, da uporabnik/uporabniki motijo funkcionalnost omrežja WiFreeLjubljana ali storitev WiFreeLjubljana uporabljajo v nasprotju s temi pogoji, oziroma za nedovoljen namen. V tem primeru se uporabnik zavezuje Telekomu Slovenije in/ali tretjim osebam povrniti vso nastalo škodo.
   • Za namen in pri izvajanju storitve WiFreeLjubljana ter za namen reševanja pritožb in reklamacij, se do izteka roka za ugovor, t.j. za tekoče in tri (3) pretekla redna obračunska obdobja hrani:
    • pri brezplačnem dostopu do interneta: MSISDN, MAC naprave, čas zahteve za brezplačno kodo, izdana koda in IP naprave s katere je bila poslana zahteva, čas in trajanje posameznih sej, uporabljena koda ter IP, ki ga je naprava imela v posamezni seji;
    • pri plačljivem dostopu do interneta: MAC naprave, uporabljana koda, IP, ki ga je naprava imela v posamezni seji, čas in trajanje posameznih sej;
    • pri plačilih za dostop: (i) z Moneto: MSISDN, MAC naprave, IP naprave s katere je bila narejena transakcija, čas začetka transakcije, rezultat transakcije (uspešna/neuspešna), izdana koda, vrsta paketa (24h, 7 dni, 30 dni) in koda, ki je bila izdana, številka računa, (ii) s Kreditno kartico: čas začetka transakcije, IP naprave s katere je bila narejena transakcija, izdana koda, e-naslov uporabnika, če je le-ta zahteval račun, oznaka transakcije, rezultat transakcije (uspešna/neuspešna), vrsta paketa (24h, 7 dni, 30 dni) in koda, ki je bila izdana.
   • Telekom Slovenije za namene pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem javnem komunikacijskem omrežju, ki jih določa zakon, ki ureja kazenski postopek, za namene zagotavljanja nacionalne varnosti in ustavne ureditve ter varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države, kot jih določa zakon, ki ureja Slovensko obveščevalno varnostno agencijo, in za namene obrambe države, kot jih določa zakon, ki ureja obrambo države, hrani podatke, določene z zakonom, ki jih ustvari ali obdela pri zagotavljanju z njimi povezanih javnih komunikacijskih storitev. Te podatke hrani v zakonsko določenem roku. Dostop do teh podatkov se omogoči samo pristojnim organom na način in za namene, ki jih določa zakon.
 4. Cene in plačevanje
  1. Plačevanje in zaračunavanje storitve WiFreeLjubljana poteka v skladu z veljavnim cenikom, ki je objavljen na portalu WiFreeLjubljana in spletnih straneh Telekoma Slovenije. Uporabnik potrdi veljaven cenik skupaj s temi pogoji. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Telekom si pridržuje pravico do spremembe cen storitve WiFreeLjubljana. Cene veljajo v trenutku oddaje uporabnikovega naročila.
  2. Splošen dostop do interneta prek omrežja WiFreeLjubljana bo uporabnikom do skupne kvote 60 minut v posameznem dnevu brezplačen.
  3. Splošen dostop do interneta prek omrežja WiFreeLjubljana nad kvoto 60 minut v posameznem dnevu se bo uporabniku zaračunal v skladu s cenikom.
  4. Plačevanje je omogočeno s plačilnimi sredstvi, ki so navedena na portalu WiFreeLjubljana.
 5. Odgovornost Telekoma Slovenije
  1. Telekom Slovenije v zvezi z zagotavljanjem storitev WiFreeLjubljana:
   • Ne daje nikakršnih jamstev oziroma garancij za delovanje storitve WiFreeLjubljana.
   • Ne daje jamstev za nemoteno delovanje storitve WiFreeLjubljana oz. ne zagotavlja nemotene možnosti dostopa do interneta.
   • Ni odgovoren za izgubo prihodka in/ali posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala kot posledica delovanja, nedelovanja ali morebitnih motenj v delovanju storitve WiFreeLjubljana.
   • Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo storitve WiFreeLjubljana.
   • Ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in ne odgovarja za ravnanja uporabnika ali tretjih oseb na internetu.
   • Ne odgovarja za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve uporabnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitve WiFreeLjubljana, ter za okvaro uporabnikove terminalske opreme, s katero dostopa do omrežja WiFreeLjubljana, razen v primeru, če je škoda posledica naklepa ali hude malomarnosti Telekoma Slovenije.
   • Ne odgovarja za posledice in škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi zlorab terminalske opreme, s katero uporabnik dostopa do omrežja WiFreeLjubljana, v primeru nepooblaščene uporabe navedene terminalske opreme s strani tretje osebe ali zaradi nespoštovanja teh pogojev in SPU.
   • Lahko zaradi varovanja interesov uporabnika in preprečevanja zlorab uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitev WiFreeLjubljana v primeru zaznane možnosti zlorabe.
   • Lahko uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitev WiFreeLjubljana, če ugotovi, da uporabnik/uporabniki motijo funkcionalnost omrežja WiFreeLjubljana ali storitve uporabljajo v nasprotju s temi pogoji oziroma za nedovoljen namen. V tem primeru se uporabnik zavezuje povrniti vso škodo, vključno s stroški.
   • Ne zagotavlja uporabniku popolne varnosti Wi-Fi povezave. Uporaba javnih Wi-Fi točk je z vidika varnosti vedno tvegano početje, zato je pomembno, da pri uporabi portala WiFreejubljana uporabnik sprejme nekatere varnostne ukrepe na svojih terminalnih napravah, in sicer tako da:
    • med brskanjem po spletu izključi deljenje datotek in tiskalnikov z drugimi uporabniki,
    • vključi požarni zid,
    • vedno, kadar spletna stran to omogoča, uporablja protokol SSL (Secure Sockets Layer),
    • razmisli o uporabi VPN - virtualno zasebno omrežje (Virtual Private Network), ki omogoča varno brskanje po spletu, ne da bi kdo lahko prestrezal vsebino komunikacij.
   • Bo zagotavljal zaščito podatkov v skladu s tehničnimi možnostmi tehnologije delovanj Wi-Fi omrežij in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
 6. Zaveze uporabnika
  1. Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve WiFreeLjubljana zavezuje:
   • Da ne bo posredoval tretjim osebam informacij ali podatkov, ki so škodljivi, nevarni, žaljivi, ki povzročajo duševno trpljenje, so nepošteni, obrekljivi, nespodobni, opolzki, sramotni, vdirajo v zasebnost, sovražni ali kako drugače kršijo veljavno zakonodajo in predpise, izdanimi na njeni podlagi.
   • Da ne bo uporabljal storitve WiFreeLjubljana za nezakonite namene in v nasprotju s temi pogoji.
   • Da ne bo kršili avtorskih in sorodnih pravic, znamk, patentov ali drugih, z zakonom določenih ali neregistriranih lastniških pravic drugih ali drugih pravic industrijske lastnine.
   • Da ne bo pošiljal nezaželenih množičnih elektronskih sporočil (tako imenovani SPAM).
   • Da ne bo izvrševal dejanj in uporabljal storitve WiFreeLjubljana za prikrivanje izvora prenosa podatkov.
   • Da ne bo posredoval informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme.
   • Da ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali odkrivanja ranljivosti sistemov.
   • Da ne bo izvrševal dejanj, ki bi bila na kakršenkoli način škodljiva mladoletnim osebam in ki so prepovedana z veljavno zakonodajo.
   • Da ne bo izvrševal dejanj in uporabljal storitve WiFreeLjubljana za izvajanje, napeljevanje, pomoč ali spodbujanje h kaznivim dejanjem.
   • Da ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je onemogočanje delovanja storitve WiFreeLjubljana ali interneta.
   • Da ne bo oviral ali skušal ovirati dostopa drugih uporabnikov do storitve WiFreeLjubljana ali interneta.
  2. Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve WiFreeLjubljana strinja, da mu Telekom Slovenije lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do interneta prek omrežja WiFreeLjubljana oziroma lahko kadarkoli prepreči uporabo storitve portala WiFreeLjubljana, če zazna možnost, da uporabnik krši določbe prejšnjega odstavka tega člena.
 7. Uporaba storitve
  1. Uporabnik storitve WiFreeLjubljana se strinja:
   • Da je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.
   • Da je sam odgovoren za dejavnost in ravnanje vseh tretjih oseb, ki uporabljajo storitev WiFreeLjubljana na njegovi terminalski opremi, s katero uporabnik dostopa do omrežja WiFreeLjubljana.
   • Da se zaveda, da pri uporabi interneta lahko dostopa do vsebin, ki niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe ter bo v tem primeru vsebine pregledoval ob prisotnosti staršev/zakonitih zastopnikov oziroma ob soglasju staršev/zakonitih zastopnikov.
   • Da je zgolj in samo on odgovoren za vso morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe storitev WiFreeLjubljana.
   • Da se zaveda vseh tehničnih aspektov delovanja tehnologije Wi-Fi omrežij in potencialnih varnostnih problemov pri delovanju prek teh omrežij ter s tem uporabe storitve WiFreeLjubljana.
   • Da se zaveda, da v kolikor želi večji nivo varnosti pri uporabi storitve WiFreeLjubljana, mora za to poskrbeti sam in na svojo terminalsko opremo s katero dostopa do omrežja WiFreeLjubljana namestiti dodatne varnostne programe po lastni presoji (npr. požarni zid, vzpostavljanje povezave prek VPN-povezav, in da skrbi za ustrezno varovanje dostopnih gesel, številk kreditnih kartic itd.)
   • Da se zaveda, da pri delovanju Wi-Fi omrežij ni mogoča absolutna zaščita pred prestrezanjem podatkov uporabnika in da Telekom Slovenije ni in ne more biti odgovoren za takšna morebitna nezakonita prestrezanja njegovih podatkov.
   • Da se zaveda, da z uporabo storitve WiFreeLjubljana dostopa do interneta in se tako izpostavlja vsem varnostnim tveganjem, ki jih predstavlja internet (npr. kraja osebnih podatkov, možnost okužbe s škodljivimi računalniškimi kodami, nezakonit vstop v sistem naprave uporabnika prek katere se dostopa do interneta itd.), za kar Telekom Slovenije ni odgovoren.
  2. Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih spletnih strani portala WiFreeLjubljana in stopnja njihove interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do portala WiFreeLjubljana in od terminalske opreme, s katero se dostopa do te spletne strani. Uporabnikom je uporaba storitev na portalu WiFreeLjubljana omogočena prek svetovnega spleta ter prek mobilnega telefona z ustreznim brskalnikom in prek tabličnega računalnika, kjer so prikazane podobne, le nekoliko terminalski opremi prirejene vsebine.
  3. Na portalu WiFreeLjubljana je, poleg storitev dostopa do interneta, mogoč tudi dostop do drugih komercialnih in/ali plačljivih vsebin, ki imajo lahko svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. Telekom Slovenije v tem primeru nastopa le kot ponudnik omrežja WiFreeLjubljana ter za delovanje in same vsebine ni odgovoren ter posledično ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo uporabniki utrpeli zaradi njihove uporabe.
  4. Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije ponudnika storitev, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve WiFreeLjubljana, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.
  5. Uporabnik dovoljuje in je seznanjen, da Telekom Slovenije shranjuje informacije na računalniku oziroma povezani terminalski opremi, na kateri se uporablja storitev WiFreeLjubljana, v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij, z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve WiFreeLjubljana, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.
  6. Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna/mobilna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi.
  7. Piškotek omogoča premikanje po spletnih/mobilnih mestih, ne da bi se bilo treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem/mobilnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletna/mobilna mesta nudijo.
 8. Varovanje zasebnosti
  1. Uporabnik se na portalu WifreeLjubljana registrira v skladu z navodili na portalu WiFreeLjubljana.
  2. Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje Telekomu Slovenije in njegovim pogodbenim partnerjem zbiranje in uporabo določenih podatkov o uporabniku storitve WiFreeLjubljana, kot so mobilna telefonska številka oziroma uporabniško ime uporabnika, identifikacija plačilnega sredstva, ki jih uporabnik vnese ob registraciji. Podatke, ki jih uporabnik posreduje na portalu WiFreeLjubljana, namenjenih storitvi WiFreeLjubljana, zbira ponudnik izključno za potrebe izvajanja storitve WiFreeLjubljana, njegovih izboljšav in analiz ter za potrebe izvedbe plačila storitve WiFreeLjubljana.
  3. Telekom Slovenije in/ali njegovi pogodbeni partnerji ob registraciji vnesene podatke in vse njihove spremembe, ki jih naknadno opravi uporabnik, zbirajo, hranijo, vodijo, uporabljajo in obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.
  4. Telekom Slovenije bo uporabniku za potrebe storitev WiFreeLjubljana ob vsaki prijavi v omrežje WiFreeLjubljana dodelil IP-številko, katera uporabniku omogoča dostop do storitve WiFreeLjubljana oz. interneta.
  5. Podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji ter vse njihove, s strani uporabnika sporočene naknadne spremembe, so namenjeni izključno za potrebe zagotavljanja storitev WiFreeLjubljana, njenih izboljšav in analiz ter jih Telekom Slovenije in/ali njegovi pogodbeni partnerji ne bodo posredovali v druge namene ali tretji osebi, razen ob pridobitvi soglasja uporabnika oziroma na upravičeno zahtevo sodnega ali državnega organa ali v primeru zavarovanja pravnih interesov ponudnika v morebitnem sodnem sporu ali upravnem postopku pred državnim organom.
 9. Avtorske pravice
  1. Telekom Slovenije in/ali njegovi pogodbeni partnerji imajo nad vsemi vsebinami in aplikacijami, objavljenimi na portalu WiFreeLjubljana, pridržane vse avtorske in njim sorodne pravice in pravice industrijske lastnine.
  2. Uporabniku je dovoljeno vsebine, ki so objavljene na portalu WiFreeLjubljana, le pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Telekoma Slovenije se aplikacij in vsebin, objavljenih na portalu WiFreeLjubljana, ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.
  3. V primeru kakršnekoli s strani Telekoma Slovenije dovoljene uporabe vsebin portala WiFreeLjubljana se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.
  4. Blagovne znamke, ki se pojavljajo za storitev WiFreeLjubljana, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Telekom Slovenije, z njim povezane osebe po določbah Zakona o gospodarskih družbah, ali njegovi pogodbeni partnerji. Kakršnakoli uporaba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot  blagovne znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
  5. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve WiFreeLjubljana naredite povezavo na spletno mesto www.wifreeljubljana.si. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družabna omrežja, ki so na voljo v okviru storitve WiFreeLjubljana. Povezav ni dovoljeno objavljati na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljalec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.
  6. Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja lastnika storitve prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine storitve WiFreeLjubljana.
 10. Pridržki
  1. Ponudnik storitve WiFreeLjubljana se bo po najboljših močeh trudil na portalu WiFreeLjubljana zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike portala  WiFreeLjubljana opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Ponudnik storitve WiFreeLjubljana ne odgovarja za morebitno nedelovanje portala WiFreeLjubljana, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta, prek katerega se dostopa do portala WiFreeLjubljana.
  2. Ponudnik storitve WiFreeLjubljana v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo.
  3. Ker na straneh portala  WiFreeLjubljana obstajajo določene povezave ali reference na druge spletne strani in vsebine, ki niso v nikakršni povezavi s portalom WiFreeLjubljana in nad katerimi ponudnik storitve WiFreeLjubljana nima nadzora, ponudnik storitve WiFreeLjubljana ne more jamčiti zanje in ne prevzema nobene odgovornosti z njimi v zvezi.
 11. Prehodne in končne določbe
  1.  Naslovi poglavij v teh pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali  teh pogojev kot celote. Telekom Slovenije lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja te pogoje. O spremembah pogojev, ki vplivajo na pravice in obveznosti uporabnikov storitev WiFreeLjubljana, bodo uporabniki obveščeni najmanj trideset (30) dni pred njihovo uveljavitvijo.
   Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev WiFreeLjubljana in za tolmačenje teh pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.
  2. Za vse morebitne spore in pravne postopke, nastale z uporabo storitve WiFreeLjubljana, ali ki bi bili z uporabo te storitve kakorkoli povezani, je izključno pristojno sodišče v Ljubljana.
  3. Ti pogoji začnejo veljati dne 15. 5. 2013. S tem dnem prenehajo veljati Pogoji uporabe storitve WiFreeLjubljana z dne 1. 10. 2012
  4. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletnih straneh Telekoma Slovenije in na portalu WiFreeLjubljana.

 

Telekom Slovenije, d.d.
mag. Rudolf Skobe
predsednik Uprave


GD 3.0.3/162.1 (15. 4. 2013)